www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Všetky často kladené otázky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu Často kladené otázky SLOVWOOD

 

ČO KUPUJEME:

 

1.   Aké drevo kupujeme

2.   Aké skupiny kupujeme? 

3.   Prečo nakupujeme biomasu?

4.   Akú biomasu kupujeme?

5.   Nákup a predaj biomasy

6.   Prečo kupujeme rezivo?

7.   Aké rezivo kupujeme?

8.   Prečo kupujeme ihličnatú guľatinu?

9.   Ako sa stať dlhodobým dodávateľom?

10. Koho mám kontaktovať?

11. Výhody spolupráce so SLOVWOODOM

 

AKO PREPRAVUJEME:

 

     1.  Ako prepravujeme drevo?

     2.  Prečo vozíme z niektorých odvozných miest autom/ z iných vlakom?

     3.  Čo znamená tarifa, uzol, cesta, odvozné miesto?

     4.  Aké sú dopravné podmienky?

     5.  Čo je WLS?

     6.  Prečo WLS?

     7.  Chcem byť prepravcom, ako na to?

 

VÁŽENIE:

 

     1.   Ako preberáme drevo?

     2.   Čo je atro metóda?

 

VŠEOBECNÉ:

 

     1.   Prečo má nadrozmerné drevo zrážku?

     2.   Prečo reklamácie?

     3.   Čo je PEFC/FSC?

 

SŤAŽNOSTI, PODNETY, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

 

 

ČO KUPUJEME:

 

1. Aké drevo kupujeme?

 

Spoločnosť Slovwood a.s. nakupuje predovšetkým  listnaté vlákninové drevo všetkých drevín okrem lipy, ktorá nie je vhodná na výrobu papiera a celulózy.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj nákupom kvalitnejších sortimentov (piliarskej guľatiny), ktorú  dodávame  našim zmluvným obchodným partnerom a sesterským podnikom v Čechách a v Rakúsku.

Dodávky do MSCP

Dodávky mimo MSCP

 

2. Aké skupiny kupujeme?

 

Do Mondi SCP nakupujeme listnaté drevo rozdelené do 3 skupín.

 

1.skupina :  buk, javor, jaseň, hrab, breza

2.skupina : dub, cer, agát

3.skupina : topoľ, osika, jelša, vŕba, brest, čerešňa, gaštan

 

Jednotlivé dreviny sú zaradené do skupín podľa výťažnosti pri výrobe papiera. Pričom 1.skupina je tá najvhodnejšia pre našu technológiu výroby celulózy a papiera.

 

3. Prečo nakupujeme Biomasu? 

 

Biomasu kupujeme na 3 účely:

1. Dodávky do Mondi SCP energetika Ružomberok – lesná biomasa spoluspaľovaná s kôrou – výroba pary pre technológiu výroby papiera

2.  Dodávky elektrárňam spaľujúcim biomasu a výrobcom tepla spaľujúcim biomasu na celom Slovensku, ktorým ponúkame stabilné dodávky biomasy a logistický servis pri dodávkach biomasy v podobe štiepky  od našich dodávateľov dreva a biomasy.

3.  Dodávky energetickej biomasy ako alternatívu za drevnú hmotu na ďaľšie technologické spracovanie.

 

4.  Akú biomasu kupujeme?

 

Od všetkých subjektov s vlastníckym alebo užívateľským vzťahom k hmote (urbariát, lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo, mestské alebo obecné lesy a ostatné subjekty), máme záujem o zostatkovú energetickú biomasu – dendromasu z produkcie lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných zdrojov:

 

- nehrubie, zvyškovú hmotu po ťažbe, vrcholce, palivové drevo

- zostatky po spracovaní dreva a kôru, piliny a štiepku neodkôrnené aj odkôrnené

- biomasu z TTP, radových výsadieb, ovocných sadov, viníc, líniových výsadieb    

  cestných komunikácii, komunálnej zelene

- staré a poškodené palety a iný obalový materiál na báze dreva

- biomasu z rýchlorastúcich drevín

- štiepku energetickú aj technologickú

Biomasu nakupujeme a spracuvávame pre splnenie požiadaviek koncového spotrebiteľa:

- ihličnatá, listnatá

- čerstvá, vzduchosuchá, vysušená

- s rozdielnými obsahmi kôry, lístia, hniloby, prachových častíc a minerálnych nečistôt

- rozmery štiepky G30 – G100(120) 

 

Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného nákupcu. 

 

5. Nákup a predaj biomasy?

 

 Od spracovateľov dreva vykupujeme zvyšky po spracovaní dreva, štiepku energetickú aj technologickú, piliny a kôru:

 

nakup a predaj biomasy

 

6. Prečo kupujeme rezivo?

 

Nákup reziva je zabezpečovaný pre MONDI SCP, a.s. Jedná sa o nákup reziva špecifikovanej kvality a rozmerov, t.j. prírezov. Tieto prírezy sú používané na výrobu paliet, ktoré sú neskôr využívané pri expedícii našich výrobkov. Prírezy sú tak vstupnou komoditou pre zabezpečenie výroby paliet a následnú expedíciu výrobkov MONDI SCP, a.s. našim zákazníkom. Aktivity súvisiace s nákupom prírezov sú výsledkom požiadaviek pre zefektívnenie výroby paliet.

 

 7. Aké rezivo kupujeme?

 

Nákup reziva je zabezpečovaný v zmysle kvalitatívnych, technických a rozmerových požiadaviek výroby paliet pre MONDI SCP, a.s. V princípe sa jedná o nákup prírezov, ktoré už spĺňajú požadované parametre bez nutnosti ďalšieho spracovania a nákup hranolov, ktoré sú ďalej spracovávané na kocky. Nákup prírezov a následná výroba paliet sú realizované v týchto drevinách: smrek, jedľa, borovica, smrekovec, topoľ. Rozmerovú špecifikáciu možno zhrnúť do troch základných skupín: (údaje v mm) 15x80x630-1030, 22x80/100/145x710-1200 a hranoly v dĺžke 1380/2000. 

 

8. Prečo kupujeme ihličnatú guľatinu?


Ihličnatá guľatina, resp. vláknina je aj nazanedbateľnou časťou trhu s drevnou hmotou. Naša spoločnosť aj týmto spôsobom aktívne reaguje na požiadavky, príležitosti, výzvy, či problémy globalizovaného a vzájomne prepojeného lesnícko-drevárskeho sektoru. Našou úlohou je aj hľadať a prinášať inovácie, globálny pohľad a synergické efekty pre užívateľov lesa, drevospracujúci priemysel, logistiku a súvisiaci komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich sektorov.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného nákupcu.

 

9. Ako sa stať stabilným dodávateľom?

 

Spoločnosť Slovwood a.s. je a naďalej sa usiluje byť dlhodobým obchodným partnerom na Slovensku a na svetovom  trhu. Preto sa snažíme s obchodnými partnermi podpisovať rámcové zmluvy na dodávky dreva a biomasy v trvaní 2 -10 rokov.

Rámcovou zmluvou sa dohaduje len objem na jednotlivé roky platnosti. Ceny za dodaný objem dreva sa dojednávajú  zmluvami na obdobie na základe vývoja cien na trhu a osobných rokovaní.

Pre začiatok spolupráce so spoločnosťou Slovwood je potrebné podniknúť nasledovné kroky:

 

·    1.   Oslovenie nákupcu / vedúceho nákupu

2.   Predstavenie firmy a ponuky na spoluprácu

3.   Podklady pre založenie dodávateľa v informačnom systéme spoločnosti Slovwood 

           ·          Výpis z obchodného, alebo živnostenského registra

           ·          Identifikačné číslo pre DPH( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH

           ·          Kópia zmluvy o zriadení bežného účtu

           ·          IBAN a SWIFT

4.   Rámcová zmluva / kontrakt na obdobie

 

10. Koho mám kontaktovať?

 

Pre bližšie informácie o možnostiach spolupráce kontaktujte regionálneho nákupcu podľa príslušnosti k Vášmu regiónu.

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky. 

 

11. Výhody spolupráce so Slovwoodom

 

Najväčšou výhodou spolupráce so spoločnosťou Slovwood sú stale pravidelné platby. Spoločnosť Slovwood je stabilným celoročným odberateľom drevnej hmoty a biomasy.

Ďaľšími výhodami spolupráce s nami sú:

 

check mark orange 3294 2 Profesionálna komunikácia

check mark orange 3294 2 Stabilné trhové podmienky

check mark orange 3294 2 Dlhodobá výrobná tradícia Mondi SCP

check mark orange 3294 2 Vyvážené obchodné podmienky

check mark orange 3294 2 Alternatívne možnosti dodávania auto/vlak

check mark orange 3294 2 Komplexita dodávania (listnaté drevo, ihličnaté drevo, biomasa)

check mark orange 3294 2 Transparentná spolupráca

 

 

AKO PREPRAVUJEME:

 

 

 1.  Ako prepravujeme drevo?

 

 Dopravné prostriedky:

o  Autami – v autách s klanicovou nadstavbou.

Vlakom – vo vagónoch typu EA, EANOS, EAS, RES, SPS, SNPS, LAAPS, ROOS.

Uprednostňujeme vagóny s klanicami.

 

Parity:

Drevo dopravujeme z parity FCA (nakládku zabezpečuje dodávateľ) a z parity EXW (nakládku zabezpečuje SLWD).

 

 

2.  Prečo vozíme z niektorých OM autom/ z iných vlakom?

 

 Výber dopravného prostriedku na odvoz z jednotlivých odvozných miest je ovplyvnený technickými a ekonomickými parametrami. Závisí to od dohody s našim dodávateľom a čiastočne to súvisí aj s cenou dreva.

Snažíme sa o zvolenie najoptimálnejšieho typu dopravy pre všetky zúčastnené strany.

 

 3.  Čo znamená tarifa, uzol, odovozné miesto?

 

 Za dopravu platíme z obce, ktorá je po ceste najbližšie dostupná k odvoznému miestu “v lese”.

 

 4.  Aké sú dopravné podmienky?

 Dopravné podmienky pre auto:

 - Auto musí mať klanicovú nadstavbu

 - Musí byť k dispozícii funkčné GPS zariadenie kompatibilné s našim software na vyhodnocovanie údajov z GPS zariadení.

 - Auto musí mať vydanú permanentnú priepustku na vstup do MSCP

 - Vodič musí absolvovať bezpečnostné školenie v MSCP

 - Dodržiavanie BOZP a iných súvisiacich zákonných noriem

 - Vodič musí dodržiavať BOZP a iné súvisiace zákonné normy

 

Dopravné podmienky pre vlak:

 - Preprava je možná v nasledovných typoch vagónov: EA, EANOS, EAS, RES, SPS, SNPS, LAAPS, ROOS

 - Riadne vyplnený nákladný list podľa vzoru poskytnutého SLWD

 - Dodržiavanie BOZP, železničných predpisov a iných súvisiacich zákonných noriem

 

 5.  Čo je WLS?

 

Logistický software spoločnosti Slovwood Ružomberok a.s. ktorý slúži na plánovanie prepravy a nakládky spojenej s dopravou do MSCP. 

 

 6.  Prečo WLS?

1.   WLS slúži na zabezpečenie odvozu nakúpenej hmoty a zmluvne dohodnutej rovnomernosti dodávok od dodávateľa

2.   Poskytuje prehľad o dreve pripravenom na odvoz

3.   Umožňuje operatívne riešenie logistických problémov

4.   Prináša prehľad o všetkých plánovaných i vykonaných dopravách pre dodávateľa, dopravcu i SLWD

 

 7.  Chcem byť prepravcom, ako na to?

 

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte vedúceho oddelenia logistiky.

 

 

VÁŽENIE

 

1.Ako preberáme drevo?

 

Proces prebierky (v prípade prepravy autom) začína 1. vážením, po ktorom nasleduje  odobratie  vzoriek dodaného dreva. Vzorky sú vyhodnotené  z hľadiska vlhkosti. Vyhodnotenie vlhkosti trvá cca 12 hodín. Po odobratí vzoriek sa tlačí akceptačný protokol.  Pri odchode auta sa vyberie auto zo zoznamu dopráv s prvým vážením a urobí sa druhé váženie. Následne sa tlačí vážny lístok na ktorom je uvedený rozdiel medzi hmotnosťou kamióna pred vykládkou a po nej.

 

 

Hodnoty z cestnej váhy sú prenesené do informačného systému Kupujúceho kde sú ďalej spracovávané a vyhodnocované.

 

2.Čo je atro metóda?

 

Nakoľko vlhkosť dreviny je premenlivá v závislosti od vegetačného obdobia, spoločnosť Slovwood platí za m3 prebratej hmotnosti, pričom objem dodaného dreva sa určuje ATRO metódou.

 

 

Príklad:

-     Plne naložený dopravný prostriedok s netto hmotnosťou 25 ton (napr. buk)

-     Vlhkosť určená na prebierke 45% (sušina predstavuje 55% objemu)

-     Každá devina má definovanú objemovú hmotnosť absolútne suchej dreviny (viď obchodné podmienky) Bk = 0,630

 

                                                    ( 1 - 45 /100 )  x  25 ton

objem v m3 =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 21,8 m3

                                                                0,630

 

Podľa vyššie uvedeného vzorca na netto hmotnosť 25 ton Bk pripadá 21,83 m3.

 

 

VŠEOBECNÉ

 

1. Prečo má nadrozmerné drevo zrážku?

 

Nadrozmerné drevo vyžaduje technicky náročnejšie spracovanie a uskladnenie. 

 

2. Prečo reklamácie?

 

Prípadné reklamácie na dodávky dreva do Mondi SCP, sa uplatňujú na dodávky dreva, ktoré nespĺňajú dohodnuté TPP.

 

Jednotlivé druhy reklamácií vznikli na základe požiadaviek prevádzky Mondi SCP.

 

3. Čo je PEFC/FSC?

 

Certifikačné značky PEFC a FSC sú 2 najznámejšie celosvetovo uznávané  schémy zabezpečujúce kontrolu legálnosti pôvodu nakupovaného dreva a výrobkov z neho.

Taktiež sú garanciou trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, so zachovaním lesov aj pre budúce generácie. 

 

 

SŤAŽNOSTI, PODNETY, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

 

Na základe našej neustálej snahy o zlepšenie a poskytovanie kvalitnejších služieb Vám dávame možnosť vyjadriť svoj názor.

Taktiež uvítame Vaše návrhy, ktoré budú podnetné, inšpiratívne a pomôžu nám neustále sa zlepšovať.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ďakujeme Vám za Vaše sťažnosti, návrhy a pripomienky. 

 

 

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)