www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Všetky často kladené otázky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu Často kladené otázky SLOVWOOD

 

ČO KUPUJEME:

 

1.   Aké drevo kupujeme

2.   Aké skupiny kupujeme? 

3.   Prečo nakupujeme biomasu?

4.   Akú biomasu kupujeme?

5.   Nákup a predaj biomasy

6.   Prečo kupujeme rezivo?

7.   Aké rezivo kupujeme?

8.   Prečo kupujeme ihličnatú guľatinu?

9.   Ako sa stať dlhodobým dodávateľom?

10. Koho mám kontaktovať?

11. Výhody spolupráce so SLOVWOODOM

 

AKO PREPRAVUJEME:

 

     1.  Ako prepravujeme drevo?

     2.  Prečo vozíme z niektorých odvozných miest autom/ z iných vlakom?

     3.  Čo znamená tarifa, uzol, cesta, odvozné miesto?

     4.  Aké sú dopravné podmienky?

     5.  Čo je WLS?

     6.  Prečo WLS?

     7.  Chcem byť prepravcom, ako na to?

 

VÁŽENIE:

 

     1.   Ako preberáme drevo?

     2.   Čo je atro metóda?

 

VŠEOBECNÉ:

 

     1.   Prečo má nadrozmerné drevo zrážku?

     2.   Prečo reklamácie?

     3.   Čo je PEFC/FSC?

 

SŤAŽNOSTI, PODNETY, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

 

 

ČO KUPUJEME:

 

1. Aké drevo kupujeme?

 

Spoločnosť Slovwood a.s. nakupuje predovšetkým  listnaté vlákninové drevo všetkých drevín okrem lipy, ktorá nie je vhodná na výrobu papiera a celulózy.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj nákupom kvalitnejších sortimentov (piliarskej guľatiny), ktorú  dodávame  našim zmluvným obchodným partnerom a sesterským podnikom v Čechách a v Rakúsku.

Dodávky do MSCP

Dodávky mimo MSCP

 

2. Aké skupiny kupujeme?

 

Do Mondi SCP nakupujeme listnaté drevo rozdelené do 3 skupín.

 

1.skupina :  buk, javor, jaseň, hrab, breza

2.skupina : dub, cer, agát

3.skupina : topoľ, osika, jelša, vŕba, brest, čerešňa, gaštan

 

Jednotlivé dreviny sú zaradené do skupín podľa výťažnosti pri výrobe papiera. Pričom 1.skupina je tá najvhodnejšia pre našu technológiu výroby celulózy a papiera.

 

3. Prečo nakupujeme Biomasu? 

 

Biomasu kupujeme na 3 účely:

1. Dodávky do Mondi SCP energetika Ružomberok – lesná biomasa spoluspaľovaná s kôrou – výroba pary pre technológiu výroby papiera

2.  Dodávky elektrárňam spaľujúcim biomasu a výrobcom tepla spaľujúcim biomasu na celom Slovensku, ktorým ponúkame stabilné dodávky biomasy a logistický servis pri dodávkach biomasy v podobe štiepky  od našich dodávateľov dreva a biomasy.

3.  Dodávky energetickej biomasy ako alternatívu za drevnú hmotu na ďaľšie technologické spracovanie.

 

4.  Akú biomasu kupujeme?

 

Od všetkých subjektov s vlastníckym alebo užívateľským vzťahom k hmote (urbariát, lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo, mestské alebo obecné lesy a ostatné subjekty), máme záujem o zostatkovú energetickú biomasu – dendromasu z produkcie lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných zdrojov:

 

- nehrubie, zvyškovú hmotu po ťažbe, vrcholce, palivové drevo

- zostatky po spracovaní dreva a kôru, piliny a štiepku neodkôrnené aj odkôrnené

- biomasu z TTP, radových výsadieb, ovocných sadov, viníc, líniových výsadieb    

  cestných komunikácii, komunálnej zelene

- staré a poškodené palety a iný obalový materiál na báze dreva

- biomasu z rýchlorastúcich drevín

- štiepku energetickú aj technologickú

Biomasu nakupujeme a spracuvávame pre splnenie požiadaviek koncového spotrebiteľa:

- ihličnatá, listnatá

- čerstvá, vzduchosuchá, vysušená

- s rozdielnými obsahmi kôry, lístia, hniloby, prachových častíc a minerálnych nečistôt

- rozmery štiepky G30 – G100(120) 

 

Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného nákupcu. 

 

5. Nákup a predaj biomasy?

 

 Od spracovateľov dreva vykupujeme zvyšky po spracovaní dreva, štiepku energetickú aj technologickú, piliny a kôru:

 

nakup a predaj biomasy

 

6. Prečo kupujeme rezivo?

 

Nákup reziva je zabezpečovaný pre MONDI SCP, a.s. Jedná sa o nákup reziva špecifikovanej kvality a rozmerov, t.j. prírezov. Tieto prírezy sú používané na výrobu paliet, ktoré sú neskôr využívané pri expedícii našich výrobkov. Prírezy sú tak vstupnou komoditou pre zabezpečenie výroby paliet a následnú expedíciu výrobkov MONDI SCP, a.s. našim zákazníkom. Aktivity súvisiace s nákupom prírezov sú výsledkom požiadaviek pre zefektívnenie výroby paliet.

 

 7. Aké rezivo kupujeme?

 

Nákup reziva je zabezpečovaný v zmysle kvalitatívnych, technických a rozmerových požiadaviek výroby paliet pre MONDI SCP, a.s. V princípe sa jedná o nákup prírezov, ktoré už spĺňajú požadované parametre bez nutnosti ďalšieho spracovania a nákup hranolov, ktoré sú ďalej spracovávané na kocky. Nákup prírezov a následná výroba paliet sú realizované v týchto drevinách: smrek, jedľa, borovica, smrekovec, topoľ. Rozmerovú špecifikáciu možno zhrnúť do troch základných skupín: (údaje v mm) 15x80x630-1030, 22x80/100/145x710-1200 a hranoly v dĺžke 1380/2000. 

 

8. Prečo kupujeme ihličnatú guľatinu?


Ihličnatá guľatina, resp. vláknina je aj nazanedbateľnou časťou trhu s drevnou hmotou. Naša spoločnosť aj týmto spôsobom aktívne reaguje na požiadavky, príležitosti, výzvy, či problémy globalizovaného a vzájomne prepojeného lesnícko-drevárskeho sektoru. Našou úlohou je aj hľadať a prinášať inovácie, globálny pohľad a synergické efekty pre užívateľov lesa, drevospracujúci priemysel, logistiku a súvisiaci komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich sektorov.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného nákupcu.

 

9. Ako sa stať stabilným dodávateľom?

 

Spoločnosť Slovwood a.s. je a naďalej sa usiluje byť dlhodobým obchodným partnerom na Slovensku a na svetovom  trhu. Preto sa snažíme s obchodnými partnermi podpisovať rámcové zmluvy na dodávky dreva a biomasy v trvaní 2 -10 rokov.

Rámcovou zmluvou sa dohaduje len objem na jednotlivé roky platnosti. Ceny za dodaný objem dreva sa dojednávajú  zmluvami na obdobie na základe vývoja cien na trhu a osobných rokovaní.

Pre začiatok spolupráce so spoločnosťou Slovwood je potrebné podniknúť nasledovné kroky:

 

·    1.   Oslovenie nákupcu / vedúceho nákupu

2.   Predstavenie firmy a ponuky na spoluprácu

3.   Podklady pre založenie dodávateľa v informačnom systéme spoločnosti Slovwood 

           ·          Výpis z obchodného, alebo živnostenského registra

           ·          Identifikačné číslo pre DPH( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH

           ·          Kópia zmluvy o zriadení bežného účtu

           ·          IBAN a SWIFT

4.   Rámcová zmluva / kontrakt na obdobie

 

10. Koho mám kontaktovať?

 

Pre bližšie informácie o možnostiach spolupráce kontaktujte regionálneho nákupcu podľa príslušnosti k Vášmu regiónu.

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky. 

 

11. Výhody spolupráce so Slovwoodom

 

Najväčšou výhodou spolupráce so spoločnosťou Slovwood sú stale pravidelné platby. Spoločnosť Slovwood je stabilným celoročným odberateľom drevnej hmoty a biomasy.

Ďaľšími výhodami spolupráce s nami sú:

 

check mark orange 3294 2 Profesionálna komunikácia

check mark orange 3294 2 Stabilné trhové podmienky

check mark orange 3294 2 Dlhodobá výrobná tradícia Mondi SCP

check mark orange 3294 2 Vyvážené obchodné podmienky

check mark orange 3294 2 Alternatívne možnosti dodávania auto/vlak

check mark orange 3294 2 Komplexita dodávania (listnaté drevo, ihličnaté drevo, biomasa)

check mark orange 3294 2 Transparentná spolupráca

 

 

AKO PREPRAVUJEME:

 

 

 1.  Ako prepravujeme drevo?

 

 Dopravné prostriedky:

o  Autami – v autách s klanicovou nadstavbou.

Vlakom – vo vagónoch typu EA, EANOS, EAS, RES, SPS, SNPS, LAAPS, ROOS.

Uprednostňujeme vagóny s klanicami.

 

Parity:

Drevo dopravujeme z parity FCA (nakládku zabezpečuje dodávateľ) a z parity EXW (nakládku zabezpečuje SLWD).

 

 

2.  Prečo vozíme z niektorých OM autom/ z iných vlakom?

 

 Výber dopravného prostriedku na odvoz z jednotlivých odvozných miest je ovplyvnený technickými a ekonomickými parametrami. Závisí to od dohody s našim dodávateľom a čiastočne to súvisí aj s cenou dreva.

Snažíme sa o zvolenie najoptimálnejšieho typu dopravy pre všetky zúčastnené strany.

 

 3.  Čo znamená tarifa, uzol, odovozné miesto?

 

 Za dopravu platíme z obce, ktorá je po ceste najbližšie dostupná k odvoznému miestu “v lese”.

 

 4.  Aké sú dopravné podmienky?

 Dopravné podmienky pre auto:

 - Auto musí mať klanicovú nadstavbu

 - Musí byť k dispozícii funkčné GPS zariadenie kompatibilné s našim software na vyhodnocovanie údajov z GPS zariadení.

 - Auto musí mať vydanú permanentnú priepustku na vstup do MSCP

 - Vodič musí absolvovať bezpečnostné školenie v MSCP

 - Dodržiavanie BOZP a iných súvisiacich zákonných noriem

 - Vodič musí dodržiavať BOZP a iné súvisiace zákonné normy

 

Dopravné podmienky pre vlak:

 - Preprava je možná v nasledovných typoch vagónov: EA, EANOS, EAS, RES, SPS, SNPS, LAAPS, ROOS

 - Riadne vyplnený nákladný list podľa vzoru poskytnutého SLWD

 - Dodržiavanie BOZP, železničných predpisov a iných súvisiacich zákonných noriem

 

 5.  Čo je WLS?

 

Logistický software spoločnosti Slovwood Ružomberok a.s. ktorý slúži na plánovanie prepravy a nakládky spojenej s dopravou do MSCP. 

 

 6.  Prečo WLS?

1.   WLS slúži na zabezpečenie odvozu nakúpenej hmoty a zmluvne dohodnutej rovnomernosti dodávok od dodávateľa

2.   Poskytuje prehľad o dreve pripravenom na odvoz

3.   Umožňuje operatívne riešenie logistických problémov

4.   Prináša prehľad o všetkých plánovaných i vykonaných dopravách pre dodávateľa, dopravcu i SLWD

 

 7.  Chcem byť prepravcom, ako na to?

 

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte vedúceho oddelenia logistiky.

 

 

VÁŽENIE

 

1.Ako preberáme drevo?

 

Proces prebierky (v prípade prepravy autom) začína 1. vážením, po ktorom nasleduje  odobratie  vzoriek dodaného dreva. Vzorky sú vyhodnotené  z hľadiska vlhkosti. Vyhodnotenie vlhkosti trvá cca 12 hodín. Po odobratí vzoriek sa tlačí akceptačný protokol.  Pri odchode auta sa vyberie auto zo zoznamu dopráv s prvým vážením a urobí sa druhé váženie. Následne sa tlačí vážny lístok na ktorom je uvedený rozdiel medzi hmotnosťou kamióna pred vykládkou a po nej.

 

 

Hodnoty z cestnej váhy sú prenesené do informačného systému Kupujúceho kde sú ďalej spracovávané a vyhodnocované.

 

2.Čo je atro metóda?

 

Nakoľko vlhkosť dreviny je premenlivá v závislosti od vegetačného obdobia, spoločnosť Slovwood platí za m3 prebratej hmotnosti, pričom objem dodaného dreva sa určuje ATRO metódou.

 

 

Príklad:

-     Plne naložený dopravný prostriedok s netto hmotnosťou 25 ton (napr. buk)

-     Vlhkosť určená na prebierke 45% (sušina predstavuje 55% objemu)

-     Každá devina má definovanú objemovú hmotnosť absolútne suchej dreviny (viď obchodné podmienky) Bk = 0,630

 

                                                    ( 1 - 45 /100 )  x  25 ton

objem v m3 =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 21,8 m3

                                                                0,630

 

Podľa vyššie uvedeného vzorca na netto hmotnosť 25 ton Bk pripadá 21,83 m3.

 

 

VŠEOBECNÉ

 

1. Prečo má nadrozmerné drevo zrážku?

 

Nadrozmerné drevo vyžaduje technicky náročnejšie spracovanie a uskladnenie. 

 

2. Prečo reklamácie?

 

Prípadné reklamácie na dodávky dreva do Mondi SCP, sa uplatňujú na dodávky dreva, ktoré nespĺňajú dohodnuté TPP.

 

Jednotlivé druhy reklamácií vznikli na základe požiadaviek prevádzky Mondi SCP.

 

3. Čo je PEFC/FSC?

 

Certifikačné značky PEFC a FSC sú 2 najznámejšie celosvetovo uznávané  schémy zabezpečujúce kontrolu legálnosti pôvodu nakupovaného dreva a výrobkov z neho.

Taktiež sú garanciou trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, so zachovaním lesov aj pre budúce generácie. 

 

 

SŤAŽNOSTI, PODNETY, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

 

Na základe našej neustálej snahy o zlepšenie a poskytovanie kvalitnejších služieb Vám dávame možnosť vyjadriť svoj názor.

Taktiež uvítame Vaše návrhy, ktoré budú podnetné, inšpiratívne a pomôžu nám neustále sa zlepšovať.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ďakujeme Vám za Vaše sťažnosti, návrhy a pripomienky. 

 

 

Slovwood offers complex biomass solutions 


BIOMASS PURCHASE AND SALE

 

From wood owners, through landowners, forest compossessorates, community lands, municipal and villages forests up to all other subjects – we are interested in buying remaining energy biomass – dendromass: branches, remaining harvesting mass, tops, fire wood and other remaining materials usable for energy purposes.

 

As a leading biomass supplier of mainly energy and technological chips, remaining energy biomass and wood mass according to STN norms for energy sector or other processing, we offer complex taylor-made solutions for our customers.


From wood processing companies we purchase remains from wood processing:

Coniferous forest chips

ihlicnata lesna stiepka

Bark

kora z drevoskladu

Forest chips crushed

lesna stiepka drvena

Coniferous sawdust undebarked

pilina ihlicnata neodkornena

Coniferous debarked technology chips

technologicka stiepka odkornena ihlicnata

Leafy debarked technology chips

technologicka stiepka odkornena listnata

We are also interested in fast-growing energy crops.


Should you be interested in more information, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., please contact us.

BIOMASS TRANSPORT 


In the biomass department, we cooperate with haulage and chipping companies

 

Should you be interested in biomass transport, or chipping, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Taktiež je potrebné, aby sme Vašu spoločnosť zaregistrovali v našom systéme. K tomu potrebujete:

 

1.    Certificate of incorporation, not older than 3 months

2.    VAT no. – for VAT payers

3.    Certified copy of contract on regular account creation used in connexion or confirmation from a bank on keeping such an account

4.     Concession document (only transport)

5.     E-mail address to communicate wood deliveries and transport as well as other correspondence.

 

Transport of the biomass is realized by Slovwood by several ways.

 

Follwoing transport means are used:

 

specification: 90 m3; length: 13,6 m; width: 2,45 m; height: 2,75 m, wheel drive: 6x6, 6x4, 6x2

specification: 40 m3; 36 m3 

specification: 36 m3

 

Chipping services are realized by mobile chippers for wood chipping production:


specification: final fraction G50-G100

Haulier Login

 

 

Information for new wood hauliers:

web3

 

 

Thank you for your cooperation interest. In order to make a it a win-win partnership, it is necessary to register your company in our system. For that you need: 

  • Certificate of incorporation, not older than 3 months
  • VAT no. – for VAT payers
  • Certified copy of contract on regular account creation used in connexion or confirmation from a bank on keeping such an account
  • E-mail address to communicate wood deliveries and transport as well as other correspondence.
  • Conession document
  • GPS monitoring system in your vehicles
  • Trainings for truck drivers - permits for entry to Mondi SCP - please call +421 44 436 2863

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wood Hauliers Brochure in Mondi SCP

prirucka

 

For wood supplies to Mondi SCP, strict safety rules are to be obeyed. In order to make your work in this mill easiers, please contact us for Wood hauliers brochure! You can take a printout at the gate to the mill. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to get to Mondi SCP:

web1

Mondi SCP-Wood Unloading

GPS: N49.082990°, E19.343980°

mapa

Directions Donovaly, or Martin - Ružomberok: 

From the main road nr.18, in Ruzomberok, turn towards Liptovský Mikuláš and then, in front of local airport, turn left to Lisková. After 500 metres there is a turning left to Mondi SCP. 

rk-liskova

Directions Liptovský Mikuláš - Ružomberok: 

From the main road nr.18, turn right after the local airport near Liskova to the right (do not enter Ruzomberok). After 500 metres there is a turning left to Mondi SCP.

lm-liskova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Time Windows for Reporting Deliveries to Mondi SCP:

web5

For entering WLS, please click here

Time windows are made for smooth unloading process, minimization of waiting time and your comfort. Please respect reporting to time windows. Thank you

wls

 

Most of our logistics is organized via Wood Logistics System WLS. For more details, manuals and information to the system, please contact: 

Ing. Rastislav Sabucha

Mobil: +421 910 555 843

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Keep the Environment Clean:

Thank you for respecting our sincere efforts to keep the environment clean. Close to the entrance road to Mondi SCP, there are garbage bins placed, although, we may not put the garbage there instead of you. 

photo

 

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)