• Zodpovedné podnikanie

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

SLOVWOOD Ružomberok, a.s dbá o to, aby tu slovenské lesy boli aj pre ďalšie generácie, uvedomujeme si, cítime a rešpektujeme ich hodnotu i funkcie. 

Podporujeme certifikáciu lesov PEFC™ (PEFC/23-31-35) a FSC® (FSC-C007690) a sme držiteľmi certifikátov dodávateľského reťazca oboch týchto certifikačných spoločností.

Taktiež sme držiteľmi certifikátu SURE - EU (SURE-EU/PL-001/Z48420523) medzinárodnej certifikačnej schémy SURE EU je certifikačná schéma pre udržateľnosť biopalív z biomasy.

 

Prehlásenie spoločnosti

„Spoločnosť Slovwood Ružomberok, a.s. prehlasuje, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona 365/2004 Z.z. v aktuálnom platnom znení plne podporuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej v pracovno-právnych alebo obchodných vzťahoch alebo aktivitách“. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

 

Prípadné podnety, spätnú väzbu, sťažnosti, alebo návrhy súvisiace s našou činnosťou, resp. s činnosťou našich obchodných partnerov adresujte prosím na Slovwood.RBK@mondigroup.com