Vzor dodacieho listu

Prosíme o správne vyplnenie dodacích listov podľa nižšie uvedeného vzoru.

Správne vypĺňanie dodacích listov:

Pre plynulý prechod bránou, priebeh váženia a pre splnenie zákonných podmienok na prepravu dreva je potrebné vyplniť nasledovné údaje na súhlasných listoch.

V prípade, že Dodací list nebude vypísaný podľa nižšie uvedeného návodu, nemusí byť dodávka dreva v MSCP prebratá!

 1. Vytlačený Dodací list musí obsahovať okrem vytlačených údajov aj:
 • Podpis vodiča
 • Objem naloženého dreva v prm/m3
 • Rozmery meraní – dĺžku, šírku, výšku rovnaní a počet rovnaní
 • Číslo Dodacieho listu Lesov SR (v prípade dodávok z Lesov SR)
 • Podpis osoby, ktorá Dodací list vydala
 • V prípade chybného/neštandardného GPS záznamu musí byť vyplnený záznam o jazde
 1. Ručne vypísaný Dodací list musí obsahovať okrem vytlačených údajov aj nasledovné riadne čitateľne vypísané údaje:
 • Číslo Dodacieho listu
 • Kontrakt
 • Dátum nakládky
 • Plánovaný dojazd
 • Druh dreva
 • Spôsob dopravy
 • V kolónke nadrozmer vyznačené či dodávka nadrozmerná, alebo nie
 • Názov prepravnej spoločnosti
 • Meno vodiča
 • Podpis vodiča
 • EČV ťahača
 • EČV návesu (v prípade že má GPS)
 • Názov Odvozného miesta
 • Konsignovaný sortiment a druh dreviny
 • Názov spoločnosti „Službár na Odvoznom mieste“ (Nakladač)
 • EČV auta, ktoré drevo nakladalo
 • Vyznačenie celého čísla certifikácie, Pečiatku certifikácie  
 • Objem naloženého dreva v prm/m3
 • Rozmery meraní – dĺžku, šírku, výšku rovnaní a počet rovnaní
 • Číslo dodacieho listu Lesov SR (v prípade dodávok z Lesov SR)
 • Podpis osoby, ktorá Dodací list vydala
 • V prípade chybného/neštandardného GPS záznamu musí byť vyplnený záznam o jazde
 1. V súhlasných listoch je zakázané preškrtávať a prepisovať údaje
 1. Žiadame dodávateľa LSR  a dopravcov, ktorí vezú dodávky od dodávateľa Lesy SR, aby, Nalepovacie etikety – konsignačné štítky orámované sivou farbou, lepili do pravého dolného rohu na Dodacom liste.

    

Vzor dodacieho listu