Špecifikácia

Na účely výroby pary pre technológiu výroby papiera pre Mondi SCP energetika Ružomberok zabezpečujeme dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa).

Kvalitatívne podmienky:

druh štiepok: zmesné štiepky
rozmery štiepky: 5 - 50 mm
do 15% podielu frakcie do 5 mm a nad 50 mm
vlhkosť: do 50%
ostatné kvalitatívne znaky v zmysle STN 48 0057 a STN 48 0058

Upozornenie:

Drevné štiepky nesmú byť vyrobené z vlákniny alebo dreva vhodného na ďalšie priemyselné spracovanie v zmysle STN 48 0055 a STN 48 0056. Drevné štiepky nesmú pochádzať z kontroverzných zdrojov, nelegálnej alebo nepovolenej ťažby a nesmú byť zaťažené žiadnymi bremenami ani právom tretích osôb.

V zmysle novelizovaného zákona č. 309/2009 Z.z. musí dodávateľ deklarovať pôvod biomasy na každom dodacom/súhlasnom liste. V prípade chýbajúcich údajov môže byť takáto dodávka odmietnutá pre nesplnenie si zákonných povinností.