www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Často kladené otázky

Všetky často kladené otázky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu Často kladené otázky SLOVWOOD

 

ČO KUPUJEME:

 

1.   Aké drevo kupujeme

2.   Aké skupiny kupujeme? 

3.   Prečo nakupujeme biomasu?

4.   Akú biomasu kupujeme?

5.   Nákup a predaj biomasy

6.   Prečo kupujeme rezivo?

7.   Aké rezivo kupujeme?

8.   Prečo kupujeme ihličnatú guľatinu?

9.   Ako sa stať dlhodobým dodávateľom?

10. Koho mám kontaktovať?

11. Výhody spolupráce so SLOVWOODOM

 

AKO PREPRAVUJEME:

 

     1.  Ako prepravujeme drevo?

     2.  Prečo vozíme z niektorých odvozných miest autom/ z iných vlakom?

     3.  Čo znamená tarifa, uzol, cesta, odvozné miesto?

     4.  Aké sú dopravné podmienky?

     5.  Čo je WLS?

     6.  Prečo WLS?

     7.  Chcem byť prepravcom, ako na to?

 

VÁŽENIE:

 

     1.   Ako preberáme drevo?

     2.   Čo je atro metóda?

 

VŠEOBECNÉ:

 

     1.   Prečo má nadrozmerné drevo zrážku?

     2.   Prečo reklamácie?

     3.   Čo je PEFC/FSC?

 

SŤAŽNOSTI, PODNETY, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

 

 

ČO KUPUJEME:

 

1. Aké drevo kupujeme?

 

Spoločnosť Slovwood a.s. nakupuje predovšetkým  listnaté vlákninové drevo všetkých drevín okrem lipy, ktorá nie je vhodná na výrobu papiera a celulózy.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj nákupom kvalitnejších sortimentov (piliarskej guľatiny), ktorú  dodávame  našim zmluvným obchodným partnerom a sesterským podnikom v Čechách a v Rakúsku.

Dodávky do MSCP

Dodávky mimo MSCP

 

2. Aké skupiny kupujeme?

 

Do Mondi SCP nakupujeme listnaté drevo rozdelené do 3 skupín.

 

1.skupina :  buk, javor, jaseň, hrab, breza

2.skupina : dub, cer, agát

3.skupina : topoľ, osika, jelša, vŕba, brest, čerešňa, gaštan

 

Jednotlivé dreviny sú zaradené do skupín podľa výťažnosti pri výrobe papiera. Pričom 1.skupina je tá najvhodnejšia pre našu technológiu výroby celulózy a papiera.

 

3. Prečo nakupujeme Biomasu? 

 

Biomasu kupujeme na 3 účely:

1. Dodávky do Mondi SCP energetika Ružomberok – lesná biomasa spoluspaľovaná s kôrou – výroba pary pre technológiu výroby papiera

2.  Dodávky elektrárňam spaľujúcim biomasu a výrobcom tepla spaľujúcim biomasu na celom Slovensku, ktorým ponúkame stabilné dodávky biomasy a logistický servis pri dodávkach biomasy v podobe štiepky  od našich dodávateľov dreva a biomasy.

3.  Dodávky energetickej biomasy ako alternatívu za drevnú hmotu na ďaľšie technologické spracovanie.

 

4.  Akú biomasu kupujeme?

 

Od všetkých subjektov s vlastníckym alebo užívateľským vzťahom k hmote (urbariát, lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo, mestské alebo obecné lesy a ostatné subjekty), máme záujem o zostatkovú energetickú biomasu – dendromasu z produkcie lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných zdrojov:

 

- nehrubie, zvyškovú hmotu po ťažbe, vrcholce, palivové drevo

- zostatky po spracovaní dreva a kôru, piliny a štiepku neodkôrnené aj odkôrnené

- biomasu z TTP, radových výsadieb, ovocných sadov, viníc, líniových výsadieb    

  cestných komunikácii, komunálnej zelene

- staré a poškodené palety a iný obalový materiál na báze dreva

- biomasu z rýchlorastúcich drevín

- štiepku energetickú aj technologickú

Biomasu nakupujeme a spracuvávame pre splnenie požiadaviek koncového spotrebiteľa:

- ihličnatá, listnatá

- čerstvá, vzduchosuchá, vysušená

- s rozdielnými obsahmi kôry, lístia, hniloby, prachových častíc a minerálnych nečistôt

- rozmery štiepky G30 – G100(120) 

 

Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného nákupcu. 

 

5. Nákup a predaj biomasy?

 

 Od spracovateľov dreva vykupujeme zvyšky po spracovaní dreva, štiepku energetickú aj technologickú, piliny a kôru:

 

nakup a predaj biomasy

 

6. Prečo kupujeme rezivo?

 

Nákup reziva je zabezpečovaný pre MONDI SCP, a.s. Jedná sa o nákup reziva špecifikovanej kvality a rozmerov, t.j. prírezov. Tieto prírezy sú používané na výrobu paliet, ktoré sú neskôr využívané pri expedícii našich výrobkov. Prírezy sú tak vstupnou komoditou pre zabezpečenie výroby paliet a následnú expedíciu výrobkov MONDI SCP, a.s. našim zákazníkom. Aktivity súvisiace s nákupom prírezov sú výsledkom požiadaviek pre zefektívnenie výroby paliet.

 

 7. Aké rezivo kupujeme?

 

Nákup reziva je zabezpečovaný v zmysle kvalitatívnych, technických a rozmerových požiadaviek výroby paliet pre MONDI SCP, a.s. V princípe sa jedná o nákup prírezov, ktoré už spĺňajú požadované parametre bez nutnosti ďalšieho spracovania a nákup hranolov, ktoré sú ďalej spracovávané na kocky. Nákup prírezov a následná výroba paliet sú realizované v týchto drevinách: smrek, jedľa, borovica, smrekovec, topoľ. Rozmerovú špecifikáciu možno zhrnúť do troch základných skupín: (údaje v mm) 15x80x630-1030, 22x80/100/145x710-1200 a hranoly v dĺžke 1380/2000. 

 

8. Prečo kupujeme ihličnatú guľatinu?


Ihličnatá guľatina, resp. vláknina je aj nazanedbateľnou časťou trhu s drevnou hmotou. Naša spoločnosť aj týmto spôsobom aktívne reaguje na požiadavky, príležitosti, výzvy, či problémy globalizovaného a vzájomne prepojeného lesnícko-drevárskeho sektoru. Našou úlohou je aj hľadať a prinášať inovácie, globálny pohľad a synergické efekty pre užívateľov lesa, drevospracujúci priemysel, logistiku a súvisiaci komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich sektorov.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného nákupcu.

 

9. Ako sa stať stabilným dodávateľom?

 

Spoločnosť Slovwood a.s. je a naďalej sa usiluje byť dlhodobým obchodným partnerom na Slovensku a na svetovom  trhu. Preto sa snažíme s obchodnými partnermi podpisovať rámcové zmluvy na dodávky dreva a biomasy v trvaní 2 -10 rokov.

Rámcovou zmluvou sa dohaduje len objem na jednotlivé roky platnosti. Ceny za dodaný objem dreva sa dojednávajú  zmluvami na obdobie na základe vývoja cien na trhu a osobných rokovaní.

Pre začiatok spolupráce so spoločnosťou Slovwood je potrebné podniknúť nasledovné kroky:

 

·    1.   Oslovenie nákupcu / vedúceho nákupu

2.   Predstavenie firmy a ponuky na spoluprácu

3.   Podklady pre založenie dodávateľa v informačnom systéme spoločnosti Slovwood 

           ·          Výpis z obchodného, alebo živnostenského registra

           ·          Identifikačné číslo pre DPH( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH

           ·          Kópia zmluvy o zriadení bežného účtu

           ·          IBAN a SWIFT

4.   Rámcová zmluva / kontrakt na obdobie

 

10. Koho mám kontaktovať?

 

Pre bližšie informácie o možnostiach spolupráce kontaktujte regionálneho nákupcu podľa príslušnosti k Vášmu regiónu.

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky. 

 

11. Výhody spolupráce so Slovwoodom

 

Najväčšou výhodou spolupráce so spoločnosťou Slovwood sú stale pravidelné platby. Spoločnosť Slovwood je stabilným celoročným odberateľom drevnej hmoty a biomasy.

Ďaľšími výhodami spolupráce s nami sú:

 

check mark orange 3294 2 Profesionálna komunikácia

check mark orange 3294 2 Stabilné trhové podmienky

check mark orange 3294 2 Dlhodobá výrobná tradícia Mondi SCP

check mark orange 3294 2 Vyvážené obchodné podmienky

check mark orange 3294 2 Alternatívne možnosti dodávania auto/vlak

check mark orange 3294 2 Komplexita dodávania (listnaté drevo, ihličnaté drevo, biomasa)

check mark orange 3294 2 Transparentná spolupráca

 

 

AKO PREPRAVUJEME:

 

 

 1.  Ako prepravujeme drevo?

 

 Dopravné prostriedky:

o  Autami – v autách s klanicovou nadstavbou.

Vlakom – vo vagónoch typu EA, EANOS, EAS, RES, SPS, SNPS, LAAPS, ROOS.

Uprednostňujeme vagóny s klanicami.

 

Parity:

Drevo dopravujeme z parity FCA (nakládku zabezpečuje dodávateľ) a z parity EXW (nakládku zabezpečuje SLWD).

 

 

2.  Prečo vozíme z niektorých OM autom/ z iných vlakom?

 

 Výber dopravného prostriedku na odvoz z jednotlivých odvozných miest je ovplyvnený technickými a ekonomickými parametrami. Závisí to od dohody s našim dodávateľom a čiastočne to súvisí aj s cenou dreva.

Snažíme sa o zvolenie najoptimálnejšieho typu dopravy pre všetky zúčastnené strany.

 

 3.  Čo znamená tarifa, uzol, odovozné miesto?

 

 Za dopravu platíme z obce, ktorá je po ceste najbližšie dostupná k odvoznému miestu “v lese”.

 

 4.  Aké sú dopravné podmienky?

 Dopravné podmienky pre auto:

 - Auto musí mať klanicovú nadstavbu

 - Musí byť k dispozícii funkčné GPS zariadenie kompatibilné s našim software na vyhodnocovanie údajov z GPS zariadení.

 - Auto musí mať vydanú permanentnú priepustku na vstup do MSCP

 - Vodič musí absolvovať bezpečnostné školenie v MSCP

 - Dodržiavanie BOZP a iných súvisiacich zákonných noriem

 - Vodič musí dodržiavať BOZP a iné súvisiace zákonné normy

 

Dopravné podmienky pre vlak:

 - Preprava je možná v nasledovných typoch vagónov: EA, EANOS, EAS, RES, SPS, SNPS, LAAPS, ROOS

 - Riadne vyplnený nákladný list podľa vzoru poskytnutého SLWD

 - Dodržiavanie BOZP, železničných predpisov a iných súvisiacich zákonných noriem

 

 5.  Čo je WLS?

 

Logistický software spoločnosti Slovwood Ružomberok a.s. ktorý slúži na plánovanie prepravy a nakládky spojenej s dopravou do MSCP. 

 

 6.  Prečo WLS?

1.   WLS slúži na zabezpečenie odvozu nakúpenej hmoty a zmluvne dohodnutej rovnomernosti dodávok od dodávateľa

2.   Poskytuje prehľad o dreve pripravenom na odvoz

3.   Umožňuje operatívne riešenie logistických problémov

4.   Prináša prehľad o všetkých plánovaných i vykonaných dopravách pre dodávateľa, dopravcu i SLWD

 

 7.  Chcem byť prepravcom, ako na to?

 

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte vedúceho oddelenia logistiky.

 

 

VÁŽENIE

 

1.Ako preberáme drevo?

 

Proces prebierky (v prípade prepravy autom) začína 1. vážením, po ktorom nasleduje  odobratie  vzoriek dodaného dreva. Vzorky sú vyhodnotené  z hľadiska vlhkosti. Vyhodnotenie vlhkosti trvá cca 12 hodín. Po odobratí vzoriek sa tlačí akceptačný protokol.  Pri odchode auta sa vyberie auto zo zoznamu dopráv s prvým vážením a urobí sa druhé váženie. Následne sa tlačí vážny lístok na ktorom je uvedený rozdiel medzi hmotnosťou kamióna pred vykládkou a po nej.

 

 

Hodnoty z cestnej váhy sú prenesené do informačného systému Kupujúceho kde sú ďalej spracovávané a vyhodnocované.

 

2.Čo je atro metóda?

 

Nakoľko vlhkosť dreviny je premenlivá v závislosti od vegetačného obdobia, spoločnosť Slovwood platí za m3 prebratej hmotnosti, pričom objem dodaného dreva sa určuje ATRO metódou.

 

 

Príklad:

-     Plne naložený dopravný prostriedok s netto hmotnosťou 25 ton (napr. buk)

-     Vlhkosť určená na prebierke 45% (sušina predstavuje 55% objemu)

-     Každá devina má definovanú objemovú hmotnosť absolútne suchej dreviny (viď obchodné podmienky) Bk = 0,630

 

                                                    ( 1 - 45 /100 )  x  25 ton

objem v m3 =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 21,8 m3

                                                                0,630

 

Podľa vyššie uvedeného vzorca na netto hmotnosť 25 ton Bk pripadá 21,83 m3.

 

 

VŠEOBECNÉ

 

1. Prečo má nadrozmerné drevo zrážku?

 

Nadrozmerné drevo vyžaduje technicky náročnejšie spracovanie a uskladnenie. 

 

2. Prečo reklamácie?

 

Prípadné reklamácie na dodávky dreva do Mondi SCP, sa uplatňujú na dodávky dreva, ktoré nespĺňajú dohodnuté TPP.

 

Jednotlivé druhy reklamácií vznikli na základe požiadaviek prevádzky Mondi SCP.

 

3. Čo je PEFC/FSC?

 

Certifikačné značky PEFC a FSC sú 2 najznámejšie celosvetovo uznávané  schémy zabezpečujúce kontrolu legálnosti pôvodu nakupovaného dreva a výrobkov z neho.

Taktiež sú garanciou trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, so zachovaním lesov aj pre budúce generácie. 

 

 

SŤAŽNOSTI, PODNETY, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

 

Na základe našej neustálej snahy o zlepšenie a poskytovanie kvalitnejších služieb Vám dávame možnosť vyjadriť svoj názor.

Taktiež uvítame Vaše návrhy, ktoré budú podnetné, inšpiratívne a pomôžu nám neustále sa zlepšovať.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ďakujeme Vám za Vaše sťažnosti, návrhy a pripomienky. 

 

 

Kontakt - oddelenie nákupu dreva

Oddelenie nákupu dreva :

 

Roman Sucháň
manažér nákupu

Tel: +421 44 436 2628
Mobil: +421 910 555 318
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Roman Sucháň
regionálny nákupca severné - západné Slovensko
Tel: +421 44 436 2871
Mobil: +421 910 555 318
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Peter Bujňaček
regionálny nákupca východné Slovensko
Tel: +421 44 436 2871
Mobil: +421 910 555 937
E-mail: Peter.bujnacekTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">@mondigroup.com


Martin Kuric

regionálny nákupca stredné a južné Slovensko
Mobil: +421 910 555 202
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

František Juhás
regionálny nákupca južné Slovensko, Maďarsko
Mobil: +421 910 555 788
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Martin Mičev
regionálny nákupca stredné - severné Slovensko
Mobil: +421 910 555 787
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dodávky mimo Mondi SCP

Spoločnosť Slovwood poskytuje služby obchodovania s drevom a je spájajúcim článkom pre vlastníkov lesa a rôznych spracovateľov drevnej hmoty. 

Pre dodávky dreva, ktoré sa netýkajú dodávok do spoločnosti Mondi SCP si prosím prečítajte:

Obchodné podmienky pre dodávky mimo Mondi SCP

Technické podmienky Mondi Štětí

Technické podmienky Biocel Paskov

Technické podmienky PHA

Stopa na životnom prostredí


Stopa na životnom prostredí


Každý z nás má svoj dopad na prostredie, v ktorom žijeme. Cítime zodpovednosť voči našej planéte, keďže pôsobíme v drevárskom priemysle, obzvlášť zodpovednosť nás a našich detí voči lesom. Aj preto sme partnerom projektu Krok za krokom k lesu, ktorej poslaním je kladne vplývať na formovanie postojov mladej generácie vo vzťahu k lesom.

 

Certifikácia lesov

Všetko drevo, s ktorým obchoduje Slovwood pre Mondi SCP je kontrolované.

pefc

V rámci zásad správnej lesníckej praxe dávame dôraz na certifikáciu lesov.

4   drevo 01-nestandard2  co je pefc 3

 

Obe certifikačné schémy FSC (FSC-C007690) a PEFC™  zaručujú, že drevo je sledované a pochádza z dobre obhospodarovaných lesov. Sme vlastníkom certifikátov dodávateľského reťazca Chain-of-Custody.

 

 

 certifikat JPG    certifikat NEW JPG

 

Čo je PEFC

PEFC  prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. PEFC  je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC , aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

Čo je FSC® ?

Forest Stewardship Council ® (FSC-C007690) je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia (združenie), ktorá bola založená v roku 1993 v Mexiku. FSC  poskytuje pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním fórum na diskusiu, úvahy, analýzu a riešenie problémov o obhospodarovaní lesov v danej krajine a svete. Cieľom organizácie je podpora zodpovedného obhospodarovania lesov v celosvetovom meradle. FSC  vytvorila systém certifikácie lesov (10 princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Kde vznikla myšlienka na založenie FSC :
- Rastúce povedomie o dôležitosti lesov pre trvalo udržateľný rozvoj.
- Záujem o deštrukciu a nesprávne využívanie globálnych lesných zdrojov.
- Rastúca požiadavka rozšíriť význam lesov a lesníckeho priemyslu o sociálne, environmentálne, ako aj ekonomické hodnoty.

Slovwood deťom

Záleží nám na deťoch. V tieni stromov, ktoré sadíme dnes, budú oni zajtra sedieť. Je dôležité, aby si osvojili vzťah k lesu, lesníctvu, ale aj drevárstvu a spracovateľom ako k nekonečnému cyklu, ktorý pomáha našej planéte, prírode, rastlinám, zvieratám aj ľuďom. 

 

V spolupráci s Národným lesníckym centrom podporujeme projekt Lesná pedagogika, ktorý interaktívnou formou učí deti osvojiť si správny postoj k lesu. 


V roku 2013 sme tak boli súčasťou projektu Krok za krokom smerom k lesu, ako aj Detskej lesníckej univerzity


Spoločne s našim hlavným partnerom, spoločnosťou Mondi SCP sa podieľame na vydávaní kníh pre deti, ľudia zo Slovwoodu sadia stromy počas dobrovoľníckych dní Mondi SCP, ale aj v projekte Vzdelávanie predškolákov o pôvode papiera, jeho recyklácii a zodpovednosti voči lesom. 

 

IMG 0522 IMG 7799

IMG 8021 IMG 9152

 

Dodávky do Mondi SCP

Spoločnosť SLOVWOOD je exkluzívnym nákupcom vlákninového dreva pre najväčšieho výrobcu papiera a celulózy na Slovensku, spoločnosť Mondi SCP. V prípade záujmu o dodávky do Mondi SCP, nižšie nájdete podmienky spolupráce, ako aj registráciu ako nového dodávateľa. Ďakujeme za Váš záujem o spoluprácu s nami. 

weby13

Dôležité informácie:

 

icon pdf 12 Obchodné podmienky

icon pdf 12 Technicko-preberacie podmienky 

 

Informácie pre nových dodávateľov dreva a autodopravcov:

Pred začatím spolupráce s našou spoločnosťou SLOVWOOD Ružomberok, a.s. je potrebné registrovať Vašu spoločnosť v našom informačnom systéme. Pri registrácii je potrebné predložiť:

weby11

Registrácia nového dodávateľa

Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.
Identifikačné číslo pre DPH ( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH.
Overená kópia zmluvy o zriadení bežného účtu, ktorý bude používaný v obchodnom styku, alebo potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu.
E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané hlásenia o  dodávkach dreva a preprave ako aj ďalšia korešpondencia.

weby12

Registrácia nového dopravcu:

Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Identifikačné číslo pre DPH ( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH.
Overená kópia zmluvy o zriadení bežného účtu, ktorý bude používaný v obchodnom styku, alebo potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu.
E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané hlásenia o vykonaných prepravách a ďalšia korešpondencia.

Výbava vozidla a školenia:

Zároveň je potrebné inštalovať zariadenie na sledovanie vozidiel pomocou GPS.

Školenia vodičov nákladných automobilov - povolenie vstupu do Mondi SCP vybavíte na telefónnom čísle: +421 910 555 051.

V prípade otázok sa obráťte na
Ing. Jána Kútnika z oddelenia logistiky.

 

Archív technicko-preberacích a obchodných podmienok:

icon pdf 12 Obchodné podmienky

icon pdf 12 Technicko-preberacie podmienky

Doprava biomasy

DOPRAVA BIOMASY

 

Prílohy k Rámcovej zmluve o preprave biomasy

 

Annex_D 18 - verzia platná od 15.7.2016

 

Technické a obchodné podmienky (ToP)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V oddelení Biomasy spolupracujeme s dopravnými spoločnosťami a spoločnosťami poskytujúcimi služby štiepkovania.

 

Ak máte záujem o spoluprácu či už pri doprave biomasy, alebo pri štiepkovaní, je potrebné nás Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Taktiež je potrebné, aby sme Vašu spoločnosť zaregistrovali v našom systéme. K tomu potrebujete:

 

1. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace

2. Identifikačné číslo pre DPH ( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH

3. Overená kópia zmluvy o zriadení bežného účtu, ktorý bude používaný v obchodnom styku, alebo potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu 

4. Koncesná listina (pri doprave)

5. E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané hlásenia o vykonaných prepravách a službách a ďalšia korešpondencia.

 

Transport biomasy spoločnosť realizuje Slovwood viacerými spôsobmi.

 

Pri preprave biomasy využívame najmä nasledovné dopravné prostriedky:

 • návesová súprava s posuvnou podlahou - walking floor (WF)

špecifikácia: 90 m3; dĺžka: 13,6 m; šírka: 2,45 m; výška: 2,75 m, pohon kolies: 6x6, 6x4, 6x2

 • nákladné vozidlo s kontajnerovou nadstavbou 

špecifikácia: 40 m3; 36 m3 

 • prívesová súprava s kontajnerovou nadstavbou

špecifikácia: 36 m3

 

Služby štiepkovania realizujeme mobilnými štiepkovačmi na výrobu drevných štiepok.

 • sekačky, drviče

špecifikácia: výsledná frakcia G50-G100

 

 

Nákup a predaj biomasy

Spoločnosť Slovwood ponúka komplexné riešenia pre oblasť biomasy.

 

Fotka

AKTUÁLNE: Výzva na predkladanie ponúk – dodávky biomasy

Vážení dodávatelia,  týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na aktuálnu výzvu na predkladanie ponúk na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa) pre Mondi SCP, a.s.
Prosíme, aby ste predkladali ponuky na výzvy podľa jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS, a to:
3.       EXW - zo závodu
 
 
Ponuky je potrebné zaslať najneskôr do 24.6.2019.
Za zaslané ponuky vopred ďakujeme.

 

 

NÁKUP A PREDAJ BIOMASY


Od vlastníkov lesa, od urbariátov, lesných komposesorátov, pozemkových spoločenstiev, mestských a obecných lesov a ostatných subjektov máme záujem v oblasti nákupu o zostatkovú energetickú biomasu - dendromasu: nehrubie, zvyškovú hmotu po ťažbe, vrcholce, palivové drevo a iné zostatkové materiály vhodné na energetické využitie.

 

Ako popredný dodávateľ biomasy, najmä energetických a technologických štiepok, zostatkovej energetickej biomasy a drevnej hmoty podľa noriem STN či už pre odvetvie energetiky, alebo pre ďalších spracovateľov,  ponúkame pre našich zákazníkov komplexné riešenia dodávok "na mieru" .                                                        


Od spracovateľov dreva vykupujeme zvyšky po spracovaní dreva:

 

ihličnatá lesná štiepka

ihlicnata lesna stiepka

kôra 

kora z drevoskladu

lesná štiepka drvená

lesna stiepka drvena

 

 

pilina ihličnatá

neodkôrnená

pilina ihlicnata neodkornena

technologická štiepka

odkôrnená ihličnatá 

technologicka stiepka odkornena ihlicnata

technologická štiepka

odkôrnená listnatá

technologicka stiepka odkornena listnata

 

Do oblasti záujmu z našej strany spadajú taktiež aj rýchlorastúce energetické plodiny.


Ak Vás informácie zaujali a máte záujem o viac, kontaktujte nás. Radi na Vaše otázky odpovieme.

 

Doprava dreva

Prihlásenie dopravcu

 

 

Prílohy Rámcovej zmluvy o preprave dreva

 

TOP - verzia 04 platná od 1.9.2018

 

Príloha J

 

Príloha J2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informácie pre nových dopravcov dreva:

web3

 

Teší nás Váš záujem o spoluprácu. Aby sme ju dotiahli k obojstrannej spokojnosti, je potrebné registrovať Vašu firmu v našom systéme. K tomu potrebujete: 

 • Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • Identifikačné číslo pre DPH ( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH
 • Overená kópia zmluvy o zriadení bežného účtu, ktorý bude používaný v obchodnom styku, alebo potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu
 • Koncesná listina
 • E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané hlásenia o vykonaných prepravách a ďalšia korešpondencia
 • Zároveň je potrebné inštalovať zariadenie na sledovanie vozidiel pomocou GPS
 • Školenia vodičov nákladných automobilov - povolenie vstupu do Mondi SCP prebiehajú cez telefónne číslo: 044 436 2863

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príručka pre dopravcov dreva do Mondi SCP

prirucka

 

Pre dodávky dreva do Mondi SCP platia prísne bezpečnostné pravidlá. Aby sme Vám prácu, orientáciu a fungovanie v tomto podniku zjednodušili, stiahnite si Príručku pre dopravcov dreva! V tlačenej praktickej podobe si príručku môže vyzdvihnúť každý vodič na vstupnej bráne do podniku. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako sa dostať do Mondi SCP:

web1

Mondi SCP-Vykládka dreva

GPS súradnice: N49.082990°, E19.343980°

mapa

Trasa v smere Donovaly, resp. Martin - Ružomberok: 

Z hlavného cestného ťahu, cesty číslo 18 odbočte za Ružomberkom v smere na Liptovský Mikuláš do obce Lisková (pri lokálnom letisku). Po cca 500 metroch je odbočka vľavo do podniku Mondi SCP. 

rk-liskova

Trasa v smere Liptovský Mikuláš - Ružomberok: 

Z hlavného cestného ťahu, cesty číslo 18 odbočte pred Ružomberkom do obce Lisková (hneď za lokálnym letiskom). Po cca 500 metroch je odbočka vľavo do podniku Mondi SCP.

lm-liskova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časové okná pre nahlasovanie dodávok do Mondi SCP:

web5

 

Pre vstup do WLS kliknite sem

Časové okná sú vytvorené pre hladký priebeh vykládky, minimalizáciu čakacích dôb a Váš komfort. Rešpektujte prosím nahlasovanie do časových okien. Ďakujeme.

wls

Väčšia časť dopravy do nášho závodu je organizovaná pomocou logistického systému WLS. Pre bližšie objasnenie a zaslanie manuálov k systému kontaktujte prosím: 

 

Ing. Rastislav Sabucha

Mobil: +421 910 555 843

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


 

 

Pre dopravcov pohybujúcich sa v areáli Mondi SCP, a.s. platia "POŽIADAVKY BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY PRED POŽIARMI A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ZAMESTNANCOV CUDZÍCH FIRIEM PRACUJÚCICH NA ÚZEMÍ MONDI SCP, A.S. A JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ"

Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť tu

 

 


 

 

Ďakujeme, že našu snahu o čisté prostredie neberiete na ľahkú váhu. V blízkosti príjazdovej cesty do Mondi SCP sme umiestnili odpadkové koše, avšak vhodiť smeti do nich za vás nemôžeme. 

photo

 

Nákup dreva


Nákup dreva: 

 

Pre dodávky dreva do Mondi SCP, kliknite sem.

Pre dodávky dreva mimo Mondi SCP, kliknite sem.

 


 

Informácie pre nových dodávateľov dreva:

Ďakujeme za Váš záujem o spoluprácu. Pre viac informácií kontaktujte Vášho najbližšieho regionálneho zástupcu.

 


 

 

Cenník nákupu dreva pre Mondi SCP zo súkromného sektora

platný pre III.kvartál 2019 (júl - september)

Základný cenník:

 

Listnaté vlákninové drevo (I.sk)

40,50 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza

Listnaté vlákninové drevo (II.sk)

37,50 EUR

dub, cer, agát

Listnaté vlákninové drevo (III.sk)

26,00 EUR

topoľ, osika, jelša, vŕba, brest, čerešňa, gaštan

Listnaté piliarske výrezy III.C (I.-II.sk)

47,00 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza, dub, cer, agát

Listnaté netriedené výrezy (I.-II.sk)

45,50 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza, dub, cer, agát

Listnaté piliarske výrezy III.B (I.sk)

50,00 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pre cenník platný pre II.kvartál 2019 prosím kliknite sem

 

Bonusy:

Dodávateľ môže získať finančné bonusy za dodržanie zakontrahovaného množstva a za rozsah dodávok. Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho nákupcu alebo vedúceho oddelenia nákupu dreva.

 

Príplatky:

 

Dodávateľ môže získať logistický príplatok za optimálne zvolený spôsob logistiky dreva (železnica / nákladné autá). Dodávateľ drevnej hmoty s certifikátom FSC môže získať za certifikované drevo príplatok. Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho nákupcu alebo vedúceho oddelenia nákupu dreva. 

Parita FCA:

naložený dopravný prostriedok na expedičnom mieste predávajúceho 

 

Kontakty

 

Kontakt

 

nab

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
člen skupiny Mondi SCP

 

Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok

 

IČO: 36406317
IČ DPH: SK2020125217

slwd-sidlo

Mondi SCP-Vykládka dreva

 

GPS súradnice: N49.082990°, E19.343980°

 

Drevo

 

Oddelenie nákupu dreva :

 

Roman Sucháň
manažér nákupu

Tel: +421 44 436 2628
Mobil: +421 910 555 318
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Alebo kontaktujte svojho regionálneho nákupcu: 

Mapka 2018 10

 

 

Biomasa

 

Oddelenie nákupu a predaja biomasy:

 

Dušan Buda
manažér nákupu biomasy


Mobil: +421 910 555 880
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

slovwood okresnakup biomasa 01012015

 

Rezivo

 

Rezivo:

 

Roman Sucháň

manažér nákupu reziva

Tel: +421 44 436 2628
Mobil: +421 910 555 318
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Logistika

 

Logistika:

 

Ján Kútnik

vedúci oddelenia logistiky

Tel: +421 44 436 2013
Mobil: +421 910 555 784
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Logistika dreva, administrácia časových okien, WLS systém:

Rastislav Sabucha

Mobil: +421 910 555 843

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Logistika biomasy:

Matej Vaverčák

Mobil: +421 910 555 490

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Správa, zakladanie vstupiek: 

Katarína Slašťanová

Mobil: +421 44 436 2863

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Špecialista pre železničnú dopravu: 

Andrea Hudáková

Mobil: 0910 555 789

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Administratíva

 

Administratíva:

Vedúca oddelenia

Lenka Bendisová

Tel: +421 44 436 2801

Mobil: +421 910 555 770
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Drevo - Import

Martina Zuskinová

Tel: +421 44 436 2868

Mobil: +421 910 555 526

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Drevo - SR

Janka Adamčiaková

Tel: +421 44 436 2872

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Biomasa

Martina Kakusová

Tel: +421 44 436 2893

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Drevo zahraničie

Martina Makonyiová

Tel: +421 44 436 2867

Mobil: +421 910 555 080 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Drevo - privát

Dana Molnárová

Tel: +421 44 436 2802

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Import

 

Branislav Javor

Manažér nákupu dreva - Ukrajina

Tel: +421 910 555 783

Fax: +421 44 436 6772

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ján Gazdág

Manažér nákupu dreva - Ukrajina

Tel: +421 910 555 781

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Napíšte nám

 

Napíšte nám:

 

Prosím neváhajte nás informovať o Vašich pripomienkach a podnetoch v súvislosti s nákupom dreva, biomasy alebo prepravou.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Zelené riešenia

obrazok001-01slowwod    obrazok001-03

Zelené riešenia

Záleží nám na lesoch. Preto k starostlivosti o ne vedieme najmä deti, pretože pre ne sadíme stromy v dnešných dňoch. 

Zelená ekonomika založená na trvalo udržateľnom rozvoji je našim cieľom. Obnova slovenských lesov, spolupráca s lesníckym sektorom, podpora certifikácie lesov a práca na lepšom vnímaní zelenej ekonomiky sú našimi prioritami.

 

Prehlásenie spoločnosti:

 

Spoločnosť Slovwood Ružomberok, a.s. prehlasuje, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona 365/2004 Z.z. v aktuálnom platnom znení plne podporuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,  manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej v pracovno-právnych alebo obchodných vzťahoch alebo aktivitách“. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

 

Prípadné podnety, spätnú väzbu, sťažnosti, alebo návrhy súvisiace s našou činnosťou, resp. s činnosťou našich obchodných partnerov adresujte prosím na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Politika trvalo udržateľného rozvoja

Systém riadenia trvalo udržateľného rozvoja (SDMS), Politiky trvalo udržateľného rozvoja

Homepage

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec aliquet gravida vulputate. Nam lacus nulla, lacinia id laoreet eu, viverra quis mi. Nunc laoreet erat ut eros aliquet at pulvinar enim ultricies. Praesent nisi sapien, eleifend vitae viverra non, elementum et eros.

Profil

O spoločnosti

SLOVWOOD Ružomberok, a.s. - najväčšia obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti dreva a biomasy je súčasťou najväčšieho spracovateľa dreva na Slovensku,  a poskytuje svojim klientom (od vlastníkov  lesov až po spracovateľov) profesionálne a  konkurencieschopné riešenia, pri zachovaní etických hodnôt  a trvalej udržateľnosti rozvoja lesov.

sluzby

Naše služby

Naše služby

 

24634-les-urbar-urbariat-drevo-park-stromy-strom-clanok     weby14      web9      weby10

      Nákup dreva                  Doprava dreva         Nákup a predaj biomasy       Doprava biomasy

 

 

Komplexné služby pre vlastníkov lesov zahŕňajú:

 Nákup triedených aj netriedených sortimentov dreva - piliarske, vlákninové aj palivové

Nákup všetkých druhov listnatého aj ihličnatého dreva

Logistika dreva od ťažby, cez približovanie, dopravy na drevosklad až k odberateľovi. 

Komplexné riešenia pre biomasu - štiepkovanie, preprava, odber u energetikov.

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)